Kartmoduler

Den mest rasjonelle måten å registrere utendørs kabelnett på er å benytte et GIS-system med kobling mot Telemator.  Da kan du sette inn forskjellige punkter (siter, kummer, skap, avgreininger, kundetermineringer ol.) i kartet og tegne traséene (grøfter, lavspent-, høyspent-, tunneler, sjø- ol.) mellom de.

Du kan få mye «gratis» informasjon fra kartet, slik som adresse og posisjoner til punkt, samt lengde og ender på traséer.  Hvis du i tillegg baserer registreringen på maler og lar systemet tildele IDer automatisk, så går registreringen som en lek!  Noen få tasterykk er alt som skal til for å legge inn de forskjellige objektene!

I flere av kartmodulene kan du også legge inn rør og kabler direkte fra kartet basert på forhåndsdefinerte maler.

Du kan navigere fra punkt og traséer i kartet og til tilhørende objekt i henholdsvis Punkt- og Trasékartotek for å se detaljer om de der.  Du kan også gå andre veien for å se hvor punkt og traséer befinner seg i kartet.  Da panorerer og sentrerer kartet slik at objektet lyses opp og vises i midten av skjermbildet.

Ønsker du f.eks. å se hvor linjer (forbindelser) og deres redundante makker går i forhold til hverandre får du lyst de opp i kartet og du kan ta dine avgjørelser i forhold det det.

Det finnes en rekke koblinger mellom Telemator og forskjellige GIS-system, samt en enkel  Google Maps løsning i Trasémodulen.

TelMe er en av kartmodulene.  Dette er en av de koblingene som er mest gjennomarbeidet og har mest strømlinjeformet funksjonalitet for registrering av fiberkabelnett.

I tillegg til funksjonene nevnt over kan du importere GPS innmålte filer (eller selv tegne streker der traséene skal gå) og automatisk få de konvertert til punkter og traséer!  Dette er virkelig arbeidsbesparende!

Du kan også dele opp kartet i områder og tildele et prosjektnummer for hvert område.  Da får alle objekter (komponenter) i området samme prosjektnummer og det er lett å ta ut aktuelle utskrifter til entreprenøren som skal bygge nettet eller slette alle komponenter i området hvis det av en eller annen grunn ikke skal bygges ut.

TelMe har også en rekke andre finnesser.  Se mer om det her.

Se også TrasémodulenNettdiagrammodulen og  Grunnmodulen

Under ser du eksempel på et kartutsnitt  i TelMe med punkter og traséer.  Peker du på en trasé vises informasjon om hvilke rør og kabler som går i traséen.

Utsnitt fra kartmodulen TelMe
Utsnitt fra kartmodulen TelMe

 

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!