NKOM Rapportering

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) samler inn data for oversikt over ledig kapasitet og fysisk infrastruktur som brukes ifm. statestikk-utarbeidelse, oversikt, diversitets- og beredskapskontroll av elektronisk høyhastighets kommunikasjon.

Telemator (versjon 2023 eller nyere) har menyvalg for de første 4 av disse innleveringene:

  1. EKOM-portalen: For lovpålagt deling av ledig kapasitet i passiv infrastruktur (fremføringsveier, master, bygninger og rør for kabler). Det finnes også en valgfri mulighet for å markedsføre ledig overføringskapasitet i kabler (f.eks. mørk fiber).
  2. Dekningsdata: For statistikk og oversikt på geografisk bredbåndsdekning
  3. NKOM-klassifisering: Liste med viktige punkt og utstyr som er NKOM klassifisert for nødvendig beredskap i fred, krise og krig
  4. FIP-sikkerhets portalen: For sjekk for å unngå at lands- og regionnett for de forskjellige operatørene går i samme kabler
  5. Ekom statestikken: Dette er aggregert statistikk over abonnement, omsetning, trafikk mm. Den finnes det ikke eksport for i Telemator.

Menyene ligger under menyvalg: Eksport/Import > NKOM (Nasjonal kommunikasjons myndighet).

Se mer under Telemator hjelp her

Eksporter til EKOM-portalen
EKOM-portalen er for innrapportering av ledig infrastruktur og uthenting av opplysninger om leie av ledig infrastruktur fra andre aktører i aktuelle områder. Det gjelder i første rekke ledige passive element i et nett som er egnet til å gi plass til andre nettelementer uten selv å bli et aktivt element i nettet, eksempelvis rør, master, kabelkanaler, kulverter, inspeksjonsbrønner, kummer, kabinetter, bygninger eller adkomst til bygninger, antenneanlegg, master, tårn og stolper.

Kravet gjelder alle eiere med slik infrastruktur. F.eks. bredbåndselskap, vann og avløps verk, vegvesen, luftfartsverk, jernbaneverk mm.

Innrapporteringen omfatter:

•Lovpålagt: Alle traséer med ledig kapasitet for kabler (ledige rør og ledig kapasitet i luftspenn).  Antall rør og kapasitet rapporters ikke.

•Lovpålagt: Alle punkt som kan benyttes som tilkoblingspunkt og er registrert med en eller flere traséer.

•Lovpålagt: Pågående og planlagte bygge- og anleggsarbeider (rapporteres direkte i portalen)

•Lovpålagt: Fysisk infrastruktur i bygninger som er i ferd med å oppføres eller renoveres (rapporteres direkte i portalen)

•Frivillig: Alle kabler med ledige fibre som man ønsker å leie ut (f.eks. «mørk fiber»).

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!