Grunnmodul

I denne modulen kan du registrere de fleste forhold i kabelnettet ditt ved hjelp av 5 hovedkartotek.

Kartotekene er:

 1. Punkt kartotek (Bredbånd: noder, siter, kummer, skap, kundetermineringer.  Telenett: telerom, fordelere, veggkontakter osv.)
 2. Kabel kartotek (kobber- og fiberkabel, innleide linjer.)
 3. Utstyr kartotek (Bredbånd: servere, svitsjer, rutere, WDM.  Telenett: telefonsentraler, callingsentraler, multipleksere, osv).
 4. Linje kartotek (linjer, samband, forbindelser)
 5. Kunde kartotek (kunder, brukere, abonnenter)

Traséer, rør og mikrorør registreres i Trasé modulen og en tilhørende kartmodul.

I Grunnmodulen kan du også:

  1. Foreta autoruting (kryssing, patching) fra et sted i kabelnettet til et annet. Telemator finner den korteste veien og legger forbindelsen på første ledige og feilfrie par/fiber i kablene.
  2. Manuell ruting (kryssing) på par-, leder eller fiberbasis i kabler eller på plinter i fordelere eller kontakter i patchpanel.
  3. Registrere koblinger til alle typer filer slik som gulvplaner, racktegninger, bilder, kontrakter, tester.
  4. Registrere arbeidsoppgaver på hvert objekt

Hoved kartotekene

1. Punkt kartotek

Her kan du registrere telerom, utstyrsrom, noder, siter, trekkummer, skjøteskap, glattskjøter, kundetermineringer o.l.

Her kan du også registrere alle typer fordelere (hovedkoblinger, område-, bygg- og etasjefordelere) og arbeidsplasskontakter).

Du vil også se hvor alle kabler og traséer som går ut fra punktet ender.  Du kan også registrere rack, utstyr og eventuelle strømkurser i punktet.

Punktkartotek

 

Gå til toppen av denne siden

2. Kabel kartotek

Her kan du registrere alle typer kabler slik som par-, fiber-, koaks-, kraft- og jordingskabler.  Du kan også legge kabler i traseer og rør eller via trekkummer der de er lagt i kveil.

Her kan du også registrere:

 1. hvordan kablene er terminert i begge ender.  Det kan være i rack (skap, stativ) på plinter, rekkeklemmer eller patchpanel
 2. skjøte eksempelvis fibre mot fibre i forskjellige kabler
 3. eventuelle feil på par, ledere eller fibre
 4. innleide linjer med betalingsinformasjon
 5. brudd på kabler

Kabelkartotek

Skjøting av fibre

Det finnes en egen funksjon for å skjøte fibre:

Skjøting

img8

Gå til toppen av denne siden

3. Utstyr kartotek

Her kan du registrere utstyr slik som:

Sentralutstyr

Svitsjer, rutere, servere, telefonsentraler, callingsentraler, brannsentraler, alarmsentraler o.l.

Lokal- eller kundeutstyr

kundesvitsj, hjemmesentral, telefonapparat, callingapparat, PCer, telefaxer, signalgivere,  o.l.

Transmisjons (overførings) utstyr

CWDM, DWDM, multipleksere, modem, radiolinjeutstyr , digitale krysskoblinger, satelittforbindelser, SDH utstyr, PDH utstyr osv.

Utstyr er delt opp i 4 detaljeringsnivå.  Man kan selv bestemme hvor detaljert man vil registrere et utstyr.

Nivå 1: Generell informasjon (slik som ID, adresse, type, fabrikat, serienummer, plasser i skap ol.)

Nivå 2: Kretskort (med type, antall porter)

Nivå 3: Porter på kretskort (antall pinner, kanalnummer, VLAN)

Nivå 4: Signal på hver pinne (skrue, klemme, loddetagg)

Utstyr kan plasseres i rack i eksempelvis et datarom.

Utstyr kartotek

Gå til toppen av denne siden

 

4. Linje kartotek

Her registrerer du forbindelsene i kabelnettet.  Dette betegnes som linjer eller samband.  Her kan du også registrere eventuelle feil på linjer og rute de automatisk fra et sted i kabelnettet til et annet.

Linje kartotek

Gå til toppen av denne siden

5. Kunde kartotek

Her registrerer du eventuelle kunder eller brukere av linjene (forbindelsene).

Kunde kartotek

 

Gå til toppen av denne siden


Ruting av linjer/samband (kryssing, patching av forbindelser)

Det finnes flere måter å rute en linje gjennom kabelsystemet på (disse måtene kan også kombineres):

1. Automatisert ruting mellom 2 steder i nettet

Funksjonen foreslår en fremføringsveien med færrest mulig kabler og legger linjen på første ledige og feilfrie fibre i kablene.  Du kan godta eller endre dette selv.

Automatisert ruting

2. Manuell ruting

Med denne funksjonen kan du rute (krysse, patche) linjen med 3 forskjellige utgangspunkt:

 1. ønskede  konnektorer i et patchpanel eller par på en plint
 2. ønsket port på et utstyr
 3. ønsket fiber eller par i en kabel
 1. Manuell ruting i et rack på panel/konnektor eller plint/par

Dette gjøres i Zoom Punkt.  Her dobbelklikker du på det rack/rad/plint/paret du ønsker å rute linja på.

Zoom Punkt

2. Manuell ruting på port eller kanal i utstyr

Dette gjøres i Zoom Utstyr.  Her dobbelklikker du på den utgangen du ønsker å rute linja på.

Zoom Utstyr

3. Manuell ruting på en kabel

Dette gjøres i skjermbildet Zoom Kabel.  Her dobbelklikker du på det paret du skal legge linja på.

Zoom Kabel

3. Forenklet ruting

I dette skjermbilde har du full oversikt over alle porter på alle utstyr i valgt punkt. Her kan du rute linjer, legge på ekstra informasjon på flere porter samtidig og skrive ut arbeidsordre for å koble eller reparere feil etter.  Se skjermbilde her.

Gå til toppen av denne siden


Sammendrag av funksjoner

Telemator inneholder de fleste funksjoner som er relevante i forbindelse med dokumentasjon og administrasjon av kabelnett.  Har du et enkelt kabelnett så ikke la alle mulighetene «ta pusten» fra deg.  Du trenger ikke bruke alle mulighetene og Telemators prispolitikk er utformet slik at du bare betaler for det du har behov for.

Her er noen av de mest vanlige funksjonene:

 • Registrere alle typer punkt (noder, skap, kummer, kundetermineringer)
 • Registrere alle typer kabler (fiber-, par-, signal-, koaks-, kraft- og jordingskabel)
 • Registrere alle typer utstyr (sentral-, overførings-, lokal/kunde utstyr)
 • Registrere alle typer linjer (forbindelser, samband)
 • Registrering av kunder og brukere og hvilke linjer de benytter
 • Terminere kabel på konnektor, par, posisjon eller rekkeklemme pinnebasis
 • Bruke tidligere registreringer som mal for nye registreringer
 • Hjelp for navnsetting punkt, utstyr og kabler
 • Helautomatisk ruting (kryssing, patching) mellom valgte steder i kabelnettet
 • Manuell ruting (kryssing, patching) helt ned på fiber eller enkeltleder i kabel
 • Navigator med utgangspunkt i kabler
 • Navigator med hierarkisk navigering i adresser
 • Koblinger til andre typer filer slik som måleresultat for fibre i kabel, kontrakter for linjeleie, tegninger over gulvplan, bilder i utstyrsrom, videofilm fra grøft før gjengraving ol.
 • Mulighet for å redigere feltene i kartotekene ved hjelp av Excel via eksport/import
 • Fiberskjøter
 • Forhåndsdefinere standarder for diverse tekstfelt og for materiell med eventuell pris, monteringstid og leverandør
 • Utstyr kan hentes fra eget bibliotek og brukes som mal ved registrering av nye utstyr.
 • Skifte mellom norsk, svensk, dansk og engelsk språk med eget menyvalg
 • Aktivitetsliste i alle hovedkartotek med mulighet for å knytte aktiviteter til hver ID i kartotekene
 • Transmisjonssystem med kanaler, tidsluker og overordnede porter og linjer. Dekker satellittoverføringer, radiolinje, drop insert, multiplekser, submultiplekser, digitale krysskoblinger, HUBer, svitsjer, broer, rutere, WDM
 • Fargekoder på kabler
 • Hjelp for å finne eventuelle flaskehalser i kabelnettet
 • Registrering av kabelbrudd
 • Blokkering av kabler
 • Flette sammen rutingen til 2 linjer
 • Splitte rutingen for en linje til 2 linjer
 • Mulighet for å flytte eller kopiere ruting og annen informasjon fra en kabel til en annen
 • Lengde og breddegrad i Punkt- og Utstyr kartotek. Regner automatisk ut luftlinjeavstand mellom 2 punkter
 • Registrering av innleide linjer med oversikt over betalingsinformasjon
 • Administrasjon av egne, utleide og innleide linjer
 • Full flerbruker funksjonalitet
 • Skille på kabler i prosjekterings- og driftsfasen
 • Registrere forskjellige eiere på de forskjellige elementene i kabelnettet

Gå til toppen av denne siden


Administrering av arbeidsoppdrag

TELEMATOR fører oversikt over ulike arbeidsoppdrag som gjenstår å utføre og lager arbeidsordre.

 • Oppkobling av linjer
 • Hasteoppkoblinger av nye linjer
 • Reparasjon av linjefeil
 • Kabelbrudd
 • Eventuelle nedkoblinger av linjer
 • Generelle aktiviteter tilknyttet de forskjellige elementene
 • Kabelprosjekt

Hvis du ønsker å gruppere arbeidsoppgaver i ett ordrekartotek, kan du benytte Ordremodulen som er en tilleggsmodul i Telematorkonseptet.

Statusbilde

 

Gå til toppen av denne siden

Utskrifter

Du kan selv tilpasse utskriftene, ved at du kan filtrere informasjonen ved hjelp av en mengde felt, samt velge hvilke seksjoner og kolonner du vil skrive ut.  Du kan også velge skrifttype og størrelse.

Utskriftene kan enten skrives ut på skriver, lagres som tekst- eller TAB separert fil eller åpnes direkte i Excel for videre bearbeiding der.

Her er noen eksempler på utskrifter:

 • Termineringskort (viser hvordan kablene er terminert i ODF’er eller plinter
 • Skjøtekort (viser hvordan fibrene er skjøtet)
 • Linjekort (arbeidsordre – tekst eller grafisk fremstilt).  Viser hvor linjen går gjennom nettet.
 • Kabelkort.  Viser ønskede detaljer om en utvalgt kabel.
 • Utstyrskort.  Viser ønskede detaljer om et utvalgt utstyr.
 • Nettdiagram for kabler (Grafisk fremstilling av hele kabelnettet med skjøteskjematikk for fiber)
 • Nettdiagram for traséer (Grafisk fremstilling av hele trasénettet med rør og skjøteskjematikk for rør
 • Alt materiell i nettet

Gå til toppen av denne siden


Tilleggs kartotekene

1. Linje feil kartotek

I dette kartoteket kan du registrere eventuelle feil på linjer (forbindelser).  Da får du grunnlag for å:

 • Administrere linjefeil
 • Lage arbeidsordre for feilretting
 • Feilhistorikk på linjer

Feil på linje

2. Standarder og materiell kartoteket

Her kan du lagre standardbetegnelser og materiell som kan forhåndsdefineres og velges med knapp bak aktuelle felt i de forskjellige hovedkartotekene.

Standard og materiell

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!