Telemator 2023

Her er stort sett alle nye ting, feilrettinger i forhold til tidligere versjon og endringer listet opp.

Prosjektkartotek

 • Prosjekt ID og type er utvidet til flere tegn i forbindelse med Kapany import
 • Skjematikk for ett prosjekt med kabling i bygning – diverse forbedringer

Punktkartotek

 • Forenklet drift fra utstyr i punkt: Forenklet ruting fra port – forbedret ruting-liste for internkabler som er skjøtt. Nå vises finterminering for kabel-enden som ikke er skjøtt
 • Zoom punkt ny kolonne: ‘Til finterminering’, blank for AUTO skjøt og rut stopp ende (foreløpig kun for Avinor pga redusert ytelse)
 • Nytt dato felt for siste kontroll – brukes til stolpekontroll
 • Støtte for strømkurser i et større antall rack
 • Raskere kabelskjøt for store kabler
 • Fane ‘Ledig’, ledere skjøtt til, viser antall ledere med feil

Trasékartotek

 • Nytt felt for farge på rør

Kabelkartotek

 • Funksjon for å legge kabel inn i trase handterer nå at kabel går flere ganger i samme trase
 • Servicenivå er utvidet til flere tegn (i Leiedetaljer)

Utstyrkartotek

 • Viser prosjekt i hovedbildet
 • Endret tekst ‘tilkobling’ til ‘pinne på port’.
 • Pinne nummer vises i Zoom utstyr
 • Pinne signal kan vises port-listen (ny kolonne)

Linjekartotek

 • Ny fane ‘Merknad’ for å se mer merknad i hovedbildet
 • Feltet «Servicenivå» er utvidet til flere tegn
 • Automatisert ruting liste har fått kolonne for «størrelse» og «antall ledige» for alle kabler
 • Ny kopi fra mal fyller inn «bestilt dato» med dagens dato
 • Fane ‘Utstyr med ruting» har ny kolonne som pinner med signal på port

Kundekartotek

 • Ny fane ‘Merknad’ for å se mer merknad i hovedbildet
 • Endret arkfane rekkefølge

Oppgaver (i alle kartotek)

 • «Ny kopi» funksjon som kan øke forfallsdato år, mnd, uke, eller dag for hver kopi.
 • Flervalg sletting i listen (velg de du ønsker, høyreklikk > slett)
 • Default sortering på forfallsdato (endres med å klikke øverst i listen)
 • Default valgt er første ikke utførte oppgave med forfallsdato

Nettdiagram

 • Nettdiagram for linje viser at skjøt er planlagt
 • Når du gjør oppslag fra Nettdiagram til Telemator og har flere program av Telemator kjørende samtidig var det tidligere tilfeldig hvilket program av Telemator oppslaget ble gjort i. Nå gjøres oppslag i det programmet som startet Nettdiagrammet.

Google kart integrasjon (Trasémodul)

 • Økt kart-hastighet ved hjelp av tile-cache (tidligere viste kartfliser (tiles) spares på slik at de kan benyttes hvis det blir behov i stedet for å lastes ned fra internett på nytt)
 • Nytt dansk kart med eiendomsgrenser og husnummer
 • Nytt vis/skjul valg for innleide linjer
 • Støtte for WKT (Well-known text) multilinestring og polygon. Du kan ikke opprette ny multilinestring, men importert multilinestring vises riktig og kan redigeres.
 • Nytt valg for å detektere GPU automatisk. (Forrige versjon brukte GPU (Grafical Prosessor Unit) for å øke hastigheten ved hjelp av deck.gl, men ga dårlig ytelse på virtuelle maskiner uten GPU. Dette er forbedret ved fallback til tidligere kode uten deck.gl når GPU mangler).

Excel regneark

 • De fleste Excel utskrifter fungerer nå også med gratis OpenOffice / LibreOffice.
 • Tidligere fjernstyrte Telemator Microsoft Excel, men nå lages de fleste .xlsx filer av Telemator.

Utskriftsforbedringer

 • Excel rack-utskrift feilet for punkt med mer enn 31 bokstaver. Det er korrigert.
 • Når tekstutskrift hadde mer enn 50 kolonner kunne siste kolonne bli overskrevet. Det er korrigert.
 • Utskrift > Prosjekt > Valgt > Skjøtekort for kabler
  o Nytt filter på skjøt/finterminering prosjekt
 • Utskrift > Punkt > Alle > Datakvalitet > Vis punkt som mangler/har ferdig skjøtt fiber til node (Excel)
  o Nye kolonner for eier og prosjekt
 • Utskrift > Trase > Alle > Traseer
  o Ny kolonne CalcNetLvl (summerer antall linjer av hvert «Nkom nett nivå» som går i kablene i hver trasé)
  o Nye kolonner for kabel ende A/B type
 • Utskrift > Kabel > Valgt > Kabelkort
  o Nytt utskriftsfilter
  o Nye kolonner: Skjøt stop ende A/B, linje Nkom nett nivå, Linje stopp-ende
 • Utskrift > Kabel > Alle > Kabler
  o Nye kolonner for ende-kveiler
  o Ny oppsummering av antall meter for hver anvendelse
  o Ny valgfri kolonne CalcNetLvl (høyeste linje nett nivå)
 • Utskrift > Linje > Alle > Ruting for ukompliserte linjer (Excel)
  o Advarsel for linjer der rutingen ikke stopper i oppgitte linje start/stopp ender
  o Advarsel for linjer der rutingen ikke er rutet i kabel, men utstyr er i samme punkt
  o Advarsel for linjer der rutingen ikke er rutet i kabel, men i andre linjer
  o Når oppgitt linje start/stopp ende er et utstyr vurderes ikke andre utstyr i samme punkt
  o Portnummer tar hensyn til kort-innstillingen «Port starter på 0»
  o Linjer med veldig lang ruting (ut over Excel kolonne ZZ) støttes.
 • Utskrift > XXX > Valgt > Varsling til kunder med linjer i XXX:o
  • Smalere utskrift ved at kolonner uten innhold i linje og kunde-seksjonene fjernes
  • Mer oversiktlig kunde-seksjon. Linjer for kunden vises til høyre istedenfor under
 • Leveringsadresser viser ikke linje start ende (bare stop-ende og eventuelt andre som er valgt til leveranseadresse i kundekartotek)
 • Ny kolonne for linje alias

NKOM eksporter

 • Eksport/Import > Nkom > Hjelp
  o Nytt menyvalg for hjelp til Nkom-funksjoner
 • Eksport/Import > Nkom > Eksporter til Ekomportal (GeoJSON)…
  o Henter TelMeWeb koordinater fra PostGre database.
  o Henter TelMe koordinater fra TelMe tabeller i Microsoft SQL Server database (tidligere måtte disse importeres først).
 • Eksport/Import > Nkom > Dekningsdata for fiber og kabel-TV (Excel)
  o Festenr fra matrikkel tatt med
  o Viser HC (Home connected) for kundepunkt som har kabel og HP (Home passed) for kundepunkt uten kabel.
  o Dato utbygging endret fra ‘Prosjekt utført’ til ‘Punkt i drift’
  o Ny fane «Abonnementsdata»
  o Ny fane «Alle kundepunkt» for å få med kundepunkt der kabel ikke er registrert enda
  o Ny fane «Alle aksessfordelingspunkt» fordi ‘Fiberpunkt (ikke kundepunkt)’ viser for mye annet
 • Eksport/Import > Nkom > Eksporter til FIP-sikkerhet (GeoJSON til QGIS)…
  o Aksessnett er ikke lenger default på
  o Lager rett linje mellom punkt der trasé geometri mangler

Altibox

Funksjonalitet basert på Kapany eksport ‘Detaljert aktivitetsoversikt’
Telemator: Eksport/Import > Altibox > Lag importfiler fra Kapany ‘Detaljert aktivitetsoversikt’

 • Nytt menyvalg for hjelp til menyvalgene her
 • Steg 1: Nye kundepunkt med Kapany-ID som alias (Excel)…»
  o Kan brukes når punkt ikke allerede er importert via TelMe
 • Steg 2: Kapany-ID som alias for nærmeste eksisterende kundepunkt i databasen (Excel)…
  o Oppretter Kapany-ID alias for eksisterende punkt basert på koordinat
 • Steg 3: AUTOGEN_CIRCUIT_EQ2DELIV importfil for å opprette switcher, kundenavn og rute linjer (Excel)…
  o Fjernet koordinater fra eksport fordi kun Kapany-ID alias gir helt riktig match
  o Bruker oppgitt prosjekt prefikset med AUTOGEN.
  o Legger til modul til aksessnode når modul>=100 (satellitt aksessnode)
  o Kapany CustomerType overføres til Telemator feltet «kategori» i Linje kartotek
  o Autogen import justert slik at linje start/stopp ender overskrives også for eksisterende linjer som mangler start/stopp ender eller har prefiks AUTOGEN
  o Autogen import justert for Kapany (PON, eksisterende ruting, PortZeroBased kort)
 • Steg 4: Vis leveransepunkt som mangler linje eller punkt i Telemator (Excel)…
  o Viser nå punkt type, trase og linje
  o Viser leveransepunkt som mangler linje
 • Oppdaterer kundepunkt som har Kapany-ID som alias (importfil via Excel)
  o Menyvalget oppdaterer kundepunkt som allerede har alias der Kapany-ID er endret siden forrige import

Eksport og import

 • Nå eksporteres alle filer med format for sammensatte filer. Det gjør det mulig å importere alle filer med samme menyvalg.
 • AUTOGEN_CIRCUIT_START
  o fjerner nå alle prosjekt med prefiks AUTOGEN
  AUTOGEN_CIRCUIT_EQ2DELIV
  o sletter punkt og linjer som blir opprettet med prefiks AUTOGEN, men ikke rutet i kabel
  o godtar leveransepunkt med mange traseer
  o trenger ikke koordinater (bruker Punkt-ID eller alias)
  o oppretter linjer med sbreg.NetLvl=CIRCNETLVL_Accessnet (fordi alle linjene det er snakk om er kundelinjer)
  o bedre informasjon når eksisterende linje finnes i kundepunkt
 • 22.01.015 AUTOGEN_CIRCUIT_EQ2DELIV
  a) tillater blank ‘Kundepunkt id’ i input-fil når alias for kundepunkt er spesifisert
  b) PON: Hvis «SkjøtStoppEnde» funksjonen finner et utsyr (splitter) med porter som er terminert med kabel (pigtail), rutes linjen til det utstyret (splitteren som er opprettet manuelt) og oppretter dermed ikke site/node utstyr
  c) Hvis site/node-utstyr ikke finnes i databasen, rutes linjer (prefikset med AUTOGEN) fra ODF i node (før dette ble linjen ikke rutet i det hele tatt)
  d) Funksjonen leter nå etter leilighet i Bruksenhet/Etasje (Leilighet, ENDREG.PropUnit) feltet i stedet for adresselinje 2
 • Eksport/Import > TelMe > Oppdater kartkoordinater fra TelMe SQL
  o Oppdaterer Telemator SosiQuality basert på TelMe ‘source’ eller ‘kvalitet’
  o Oppdaterer TelMe trase ID hvis den er endret i Telemator (via ExtSysId)
  o Oppdaterer TelMe punkt og trase type hvis den er endret i Telemator
  o Informerer om at TelMe menyvalg må utføres når type blir oppdatert. Menyvalg i TelMe: Verktøy > Symbolbehandler > Oppdater tegnstiler
  o Finner høyeste NKOM nett nivå (PipeMain.CalcNetLvl) i traséen basert på linjene som går i traseen og deres «Nkom nett nivå» i Linjekartotek. Kan også gjøres med spesialimportene SYNC_TELMESQL og SYNC_PIPEMAIN_CALCNETLVL, eller menyvalg Fil > Database vedlikehold > Juster database innhold > Overskriv trase CalcNetLvl med tall fra linje i traseen med høyeste NKOM nett nivå
 • Eksport/Import > GeoJSON, SOSI, KML, KMZ eller KOF > Importer via Excel
  o Fordeler Pipemain.PolylineM over flere Excel kolonner for å omgå Excel begrensning på 32.000 tegn pr celle
 • Eksport/Import > GeoJSON, SOSI, KML, KMZ eller KOF > Importer via Excel > GeoJSON
  o Støtte for MultiLineString – delstrekninger blir forsøkt slått sammen til så få Linestrings som mulig
 • Eksport/Import > GeoJSON, SOSI, KML, KMZ eller KOF > Importer via Excel > KML
  o Støtte for MultiGeometry – delstrekninger blir forsøkt slått sammen til så få Linestrings som mulig
 • Eksport/Import > Geokoding > Finn adresse og matrikkel til punkt med koordinat
  o Ved kjøring uten filter eksporteres nå også punkt der bare matrikkel avviker i forhold til tilsvarende hos geonorge.no
 • BIM import fra IFC-format er forbedret. Eksport/Import > Importer fra BIM IFC-format

Diverse

 • Endringslogg
  o Filter på RowKey:123 for å kunne følge element som har blitt omdøpt
  o Viser REST kall som initierte endringen
  o Viser bedre informasjon når prosjekt slettes
  o Mange små justeringer
  o Byttet filtype fra .txt til .log
 • Fil > Database vedlikehold > Konfigurer nettområde, arkfanen: Informasjon
  o Fast URL i ‘Eksterne koblinger’ for å vise valgt punkt i et annet system. Menyvalg: Fil > Database vedlikehold > Fast URL i ‘Eksterne koblinger’ for å vise valgt punkt i et annet system
 • Fil > Database vedlikehold > Konfigurer nettområde, arkfanen: Punkt kategori
  o Høyreklikk menyvalg i listen: «Vis punkt» for å se alle punkt i valgt kategori
 • Mange ytelsesforbedringer
 • Støtte for krypterte passord i .dsn og .udl filer (men Microsoft SQL Server ‘Integrated security’ er en sikrere løsning enn passord i .dsn og .udl).
 • Endret «Fält» til «Rack» i svensk versjon

Automation med brukergrensesnitt (for TelMe, NetBas, OpenNIS, WinMap, etc)

 • Bedre melding på skjermen når Automation kall feiler
 • AskInsertCableTrace() hadde problemer med lagring av kabel lengde

REST server

 • TeleREST service oppgradert til Spring Boot 2.7.3 og Java JDK 18
 • TeleREST videresender nå http header «Source-User» i http-headers»:{«Source-User»:»XXX»}
 • Telemator logger nå Source-user fra «http-headers»
 • Flere utskrifter tilgjengelig for kartserver.no og TelMeWeb:
  o POST http://localhost:8080/telemator/makeprint/ nytt «FileFormat» : «tsv» som tar vare på kolonneinndeling.
  o POST http://localhost:8080/telemator/makeprint/CustomersWithCircuitsInTrace
  {«Filter»: { «PipeMain» : [«TRACE1»]}, «FileFormat» : «pdf» }
  o POST http://localhost:8080/telemator/makeprint/CustomersWithCircuitsInCable
  { «Filter»: { «Cable» : [«CABLE1»]}, «FileFormat» : «pdf» }
  o POST http://localhost:8080/telemator/makeprint/CustomersUsingCircuit
  { «Filter» : { «Circuit» : [«CIRCUIT1», «CIRCUIT2»] }, «FileFormat» : «pdf»}
  o POST http://localhost:8080/telemator/makeprint/CableCard
  { «Filter» : { «Cable» : [ «CABLE1» , «CABLE2» ] }, «FileFormat» : «pdf»}
  o POST http://localhost:8080/telemator/makeprint/EquipmentCard
  viser kort i tillegg til det som ble vist i forrige versjon
 • Mer fleksibelt sql-basert filter for punkt og utstyr:
  http://localhost:8080/telemator/points?sqlfilter=([end] like ‘tekst%’)
 • Utvidelser for å se alias:
  o GET http://localhost:8080/telemator/cables/{id}/alias
  o GET http://localhost:8080/telemator/points/{id}/alias
  o GET http://localhost:8080/telemator/equipment/{id}/alias
  o GET http://localhost:8080/telemator/circuits/{id}/alias
 • Utvidelser for å se eksterne linker:
  o GET http://localhost:8080/telemator/points/{id}/extlinks
  o GET http://localhost:8080/telemator/equipment/{id}/extlinks
 • Ny syntaks for å angi flere opsjoner:
  o GET http://localhost:8080/telemator/circuits/{id}/alias,routing
  o GET http://localhost:8080/telemator/circuits?Circuit={id}&opt=alias,routing
 • Endret oppførsel for POST med AllowAutoId og konfigurasjon «Ved bruk av mal: Foreslå ID basert på sist lagrede med samme type». ID i URL ble ignorert. Dette er nå endret til å basere ny ID på ID i URL når den er oppgitt.
 • Nytt for å følge PON ruting:
  o GET http://localhost:8080/telemator/fn/CircuitLvlsUp?circuit={id}
  o GET http://localhost:8080/telemator/fn/CircuitsOnAddress?lat=62.009&lng=-6.774&distance=200
 • Varsling til berørte:
  o GET http://localhost:8080/telemator/point/{id}/affects returnerer nå også linjer til utstyr i angitt punkt
 • Annet:
  o GET http://localhost:8080/telemator/fn/GetEquipmentUpdWhen?fromdate=2023-01-01&incldate=2023-02-23
  o http://localhost:8080/telemator/fn/ping viser nå også database connect-string
 • Færre «skrive til databasen» operasjoner (bedre ytelse) ved oppretting av punkt, utstyr, kabler, traséer og linjer

SQLite innebygd filbasert database

 • Ny versjon 3.41, se https://sqlite.org/about.html
 • Krever ingen installasjon.  Egnet for lokal bruk med få samtidige brukere.

Microsoft SQL Server

 • Anbefales når mange brukere benytter databasen samtidig
 • Bruk versjon 2012 eller nyere. Gratisversjonen Express er tilstrekkelig for de fleste
 • Støtter nå «Microsoft ODBC Driver 18» i tillegg til eldre versjoner

PostgreSQL

 • Versjon 14.6 eller nyere kan benyttes, men MX Data gir kun support på SQL Server og SQLite. Micado gir support på PostgreSQL.
 • CITEXT feltbreddeproblem er løst
 • Telemator ytelse er bedre med SQL Server eller SQLite

Oracle

 • Versjon 12 eller nyere kan benyttes, men MX Data gir kun support på SQL Server og SQLite
 • Telemator ytelse er vesentlig bedre med SQL Server eller SQLite

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!