Telemator-2018

Forbedringene i Telemator  2018

Prosjektkartotek

 • Støtte for favoritter i hurtigliste

Punktkartotek

 • Forbedret brukergrensesnitt for å slå sammen to punkt (Rediger-menyen)
 • Støtte for favoritter i hurtigliste
 • Listen ‘Utstyr’ har nye kolonner for ‘Modell’, ‘Anvendelse’ og ‘Prosjekt’
 • Listen ‘Kabler’ har nye kolonne for ‘Prosjekt’
 • Listen ‘Traséer’ har nye kolonne for ‘Prosjekt’
 • Omdøpt felt ‘Materiell’ til ‘Modell’
 • Adressenavigator fjerner ikke lenger tall (postnummer) foran midterste adresselinje (adresselinje 2)
 • Default prosjekt vises nå under knapp med samme tekst i ‘Ny’ og ‘Nykopi’ dialog

Zoom punkt

 • Filter på rack og kabel gjør det enklere å få oversikt i store punkt (avansert modus)
 • Husker valg av Fullstendig/Normal visning for hver bruker inntil neste endring
 • Linje dato vises nå også for valgt linje (etter pil —> i kolonnen ‘Status’)
 • Manuell ruting: Deteksjon og forslag for ruting gjennom CWDM-system
 • Støtte for favoritter i hurtigliste

Skjøt ledere i punkt

 • Konsekvent handtering av fibre med ulik ledetekst (finterminering i ODF eller skjøt). Tidligere var det ulik presentasjon i ‘skjøte’-dialogen og i «skjøte-sjekk» dialogen ved ruting.

Trasékartotek

 • Støtte for favoritter i hurtigliste
 • Det er mulig å velge flere rør (med Shift+klikk eller Ctrl+klikk) i listen som input til høyreklikk menyvalg «Vis traséer for skjøtte rør i GIS/Visio/Nettdiagram» for å vise alle rørene og hvor langt de går i samme nettdiagram-vindu.
 • Høyreklikk > Fjern kabel fra rør spør nå om du vil beholde kabelen i traséen (uten rør)

Kabelkartotek

 • Dialogen «Leiedetaljer» viser nå ID for ‘leietaker/kunde’. Tidligere var det bare mulig å se at kabelen var utleid i Kundekartotek.
 • Støtte for favoritter i hurtigliste
 • Default prosjekt vises nå under knapp med samme tekst i ‘Ny’ og ‘NyKopi’ dialog

Zoom kabel

 • Husker valg av Fullstendig/Normal visning for hver bruker inntil neste endring
 • ‘Linje dato’ vises nå også for valgt linje (etter —> i kolonnen Status)
 • Manuell ruting: Deteksjon og forslag for ruting gjennom CWDM-system
 • Støtte for favoritter i hurtigliste

Utstyrkartotek

 • Nytt felt ‘Modell’
 • Ny Standard & Materiell for ‘Modell’
 • ‘Velg utstyr fra liste’ har fått kolonne for ‘Rack’ (default skjult)
 • ‘NyKopi’ har valgbar kopiering av «plassert i rack»
 • Bruk av utstyrsmal med pigtail (kabelbein) foreslår kabel ID iht menyvalg: Fil > Database vedlikehold > Konfigurer nettområde > Arkfane: Element ID
 • Oppklarende utgråing av «posisjon i rack»
 • Støtte for favoritter i hurtigliste
 • Default prosjekt vises nå under knapp med samme tekst i ‘Ny’ og ‘NyKopi’ dialog
 • Multiselect for «Relater port til overordnet port»

Zoom utstyr

 • Nytt valg i listen sin høyreklikkmeny: ‘Naviger i/vis sammenhengende skjøt’. Kan bl.a. brukes i forbindelse med utstyr som har pigtail (kabel på port)
 • Manuell ruting på port i utstyr: Ny dialog for valg av port med samme kanal i motstående utstyr/mux (via linjen på overordnet port). Tidligere ble du spurt om å velge alle eller ingen porter.
 • Manuell ruting: Forbedret deteksjon og forslag for ruting gjennom CWDM-system
 • Manuell ruting: Informasjon i rutingsdialog for utstyr om at foreslått tråd er rutet fra før i utstyret
 • ‘Linje dato’ vises nå også for valgt linje (etter —> i kolonnen Status)

Utstyrstrunk (trunkmodul)

 • ‘Linje dato’ vises nå også for valgt linje (etter —> i kolonnen Status)
 • Støtte for favoritter i hurtigliste
 • Default prosjekt vises nå under knapp med samme tekst i ‘Ny’ og ‘NyKopi’ dialog

Linjekartotek

 • Listen under arkfanen ‘Alle ender og alias/telefon’ kan vise kolonnen ‘Rekkefølge’
 • Listen under arkfanen ‘Utstyr med ruting’ har fått nye kolonner for ‘Modell’ og ‘Anvendelse’
 • Støtte for favoritter i hurtigliste
 • Default prosjekt vises nå under knapp med samme tekst i ‘Ny’ og ‘NyKopi’ dialog

Manuell ruting

 • Forbedret deteksjon og forslag for ruting og sletting av ruting gjennom CWDM uansett hvilket ‘Zoom kartotek’ du utfører rutingen i.

Kundekartotek

 • Listen under arkfanen ‘Leide utstyr’ har nye kolonner for ‘Modell’, ‘I punkt’, ‘Rack’, ‘Pos’ (Posisjon) og ‘Høyde’
 • Forbedret brukergrensesnitt for å slå sammen to kunder (Rediger-menyen)
 • Støtte for favoritter i hurtigliste
 • Default prosjekt vises nå under knapp med samme tekst i ‘Ny’ og ‘NyKopi’ dialog

Forenklet drift fra utstyr

 • Forbedringer i forbindelse med registrering av PON
  • Dialog for ‘valg av fiber ut fra punkt’ vises ikke lenger når det er unødvendig (når valgt port har pigtail som er skjøtt mot kabel ut av punktet)
  • Dialog for valg av fiber ut fra punkt har nytt høyreklikkmenyvalg for å se sammenhengende skjøt
 • Nytt høyremenyvalg for å endre ‘Kategori’ for alle valgte linjer

Nettdiagram

 • Nytt menyvalg: Utskrift > Nettdiagram > For linjer med start/stopp ende
 • Nettdiagram for kabler: Kan nå vise hvilke traséer kabelen går gjennom (etter kabel info). (NB: ‘Vis fiberskjøt og finterminering skjematisk’ må være krysset av i filteret for nettdiagrammet.)
 • Nettdiagram for kabler: Ny avkryssing i filter for ‘Vis komplett skjøt selv om til-kabel ikke går gjennom filter’. Hvis noen av kablene er filtrert bort, kan man velge om man vil se eller skjule skjøten for disse kablene.
 • Nettdiagram for kabler: Endret default visning (tilpasses i ‘Tegningsalternativer’): Viser kabel-lengde, skjuler kveiler
 • Alle nettdiagram: Viser ‘Modell’ på utstyr og punkt sammen med ‘Type’

Nettdiagram for linje (Grafisk linjekort)

 • Ny avkryssing «Logisk» (Viser ingen kabler, bare strek mellom linje start og stopp ende)».  Nyttig for å
 • Navigering: Klikk på strek som representerer linje kan nå gjøre oppslag i Telemator (tidligere var dette bare mulig for kabler og traseer)
 • Default endret til å ikke ‘vise ruting detaljer for linjer som valgt linje går gjennom’.  Isteden vises linjer som valgt linje går gjennom som en sky (mer oversiktlig).  Avkryssingen «Vis detaljer for linjer som valgt linje er rutet gjennom» skrur på gammel default oppførsel.
 • Ruting-seksjoner (en for hver linje) sorteres nå på mux-nivå istedenfor alfabetisk på linje-ID
 • Strek mellom punkt og utstyr virker nå også med Oracle

Visio

 • Høyreklikk i på streker som representerer linje kan nå gjøre oppslag i Telemator (Goto Telemator – tidligere virket dette bare for kabler og traseer)

Google kart integrasjonen i Trasémodulen

‘Telemator Google kart’ er et enkelt alternativ for å komme i gang med kartregistrering (kartregistreringene kan overføres til en mer avansert 3. parts kartmodul hvis behovet melder seg). ‘Telemator Google kart’ følger inntil videre gratis med Trasémodulen.

 • Nye kartalternativer: WMS/WMTS kart fra Kartverket (Norge), Lantmäteriet (Sverige) og Kortforsyningen (Danmark)
 • I kart: Nytt menyvalg og knapp i popup for å tegne POLYGON (for prisområder, utbyggingsområder og lignende)
 • I kart: Hvert område (traséer med prefiks POLYGON-) får forskjellige farger (automatisk)
 • Dobbeltklikk for å avslutte tegning av trasé har nå samme funksjon som lagreknappen
 • I kart: Legg inn kabel mellom to punkt og legg den i traséer – viser nå den nye kabelen i Kabelkartotek etterpå
 • Husker valgt karttype i registry. Dersom kart ikke er valgt tidligere benyttes Norgeskart (topo2) dersom Windows Kontrollpanel > Region > Location > Home location er satt til Norge. Hvis ikke brukes kart for henholdsvis Sverige og Danmark avhengig av hva ‘Home location’ i Windows er satt til.
 • Diverse mindre forbedringer

Nye utskrifter

 • Punkt > Valgt > Rack innhold (Excel tegning).  Viser innholdet i et noderom på en visuell måte.
 • Punkt > Valgt > Panelkort – Fiber fra ODF til ende-punkt (Excel). Montørens underlag for bygging av fiber til hjemmet (FTH)
 • Punkt > Alle > Vis hvilke aksesspunkt som tilhører hvilken node (Excel). Viser hvilke noder de forskjellige aksesspunktene i FTH-nettet har gjennomskjøtte fibre til.

Noen utskriftsforbedringer

 • Planlagt-informasjon på skjøtekort. Det vises når man har lagt et prosjekt på en ny skjøt som ikke har fullført dato registrert.
 • Finterminering vises med prosjekt i skjøtekort, slik at montøren kan skille hva som er eksisterende og hva han skal skjøte.
 • Varslingsutskrifter tar nå også med kundens kontakttelefon i tillegg til telefonnummer@M i merknad.
 • Varslingsutskrifter viser nå også linjer med avkryssing ‘Utelat fra varsling i e-post’. Ny kolonne for port i start/stopp utstyr. Forklart i ledetekst at DNS-adresse er for utstyr i start/stopp ende
 • Varslingsutskrifter viser nå også linje kategori
 • Punkt > Alle > Rack i alle punkt
  • Dialog har fått arkfanen ‘Alternativer’ for å velge kolonner
  • Utskriften kan vise mer informasjon om punktet
 • Punkt > Alle > Datakvalitet > Vis punkt som mangler/har ferdig skjøtt fiber til node (Excel)…
  • Teller nå opp alle punkt med fiberkabel
  • Viser nå leveransepunkt uten fiber
 • Kabel > Alle > Datakvalitet > Mulige feil i kabel finterminering/skjøt…
  • Viser nå hvilke linjer som kolliderer i skjøt
 • Utstyr > Alle > Utstyr
  • Ny valgfri kolonne ‘Anvendelse’
 • Utskrift > Oppgaver
  • Nytt filter på «Oppgave»

Eksport og import

 • Nytt menyvalg: Eksport/Import > Maler > Fjern alle TEMPLATE-TM- maler fra databasen.
 • Nye menyvalg for eksport og import av SOSI-filer: Eksport/Import > SOSI
 • Nytt menyvalg for å eksportere eller importere fra utstyrmanagementsystem:  Eksport/Import > NETadmin
  • Ny eksport som inneholder: ODF’er med konnektor for hver kunde og potensielle leveransepunkt klargjort med rør, der det ikke er lagt kabel enda
  • Import av sammensatt fil med aktivt utstyr både i kunde- og stamnett.  Funksjonen oppretter og ruter linjer på porter og på skjøtte fibre fra node til kunde
 • Import av ‘Oppgaver’ har fått et nytt valg for «Slett fra tabulatordelt fil»
 • Diverse forbedringer:
  • Noen importer er mye raskere enn før
  • Import-filnavn skrives til endringsloggen
  • Korrigert import av «Tjenester som kan leveres i punkt»
  • Importer endring av ID fjerner nå innledende mellomrom i ny ID etter problem med at noen la inn mellomrom før = for å unngå #NAME? i Excel
  • NETadmin import via Automation skriver nå WRN meldinger til loggfil
 • Ny innstilling i importfil for å unngå logging av endringer: ImportSettings<tab>NoUpdLog=1

CWDM

 • Enklere registrering fordi Telemator i større grad enn før automatisk finner porter og kabler i CWDM forbindelser
 • Enklere presentasjon i Skjematisk linjekort (nettdiagram)

Diverse

 • Konfigurer nettområde > Arkfanen: Diverse
  • Vis/skjul moduler er forklart bedre
 • Konfigurer nettområde > Arkfanen: Element ID
  • Automatisk default ID for nye element er mye raskere enn før
  • Automatisk ID kan konfigureres forskjellig for hver bruker (for brukere som registrerer i en del av nettet der navnsettingen skal avvike fra normal)
  • Nytt alternativ: Ignorer forslag til ny ID fra GIS
 • Konfigurer nettområde > Arkfanen: Eier
  • Automatisk eier for nye element kan konfigureres forskjellig for hver bruker
  • «Ny kopi» legger på konfigurert eier dersom det mangler i det man kopierer fra
 • Forbedret utseende på 4K skjermer (tilpasset størrelse for combo-bokser)
 • Ytelsesproblem på Windows 10 versjon 1709 Fall Creators Update er løst
 • Vesentlig raskere fritekstsøk i alle kartotek
 • Felt som er fjernet fra databasen:
  • ENDREG.MapRef (ikke i bruk)
  • ENDREG.Material (omdøpt til ENDREG.Model)
 • Hjelp > Om Telemator: Mappe for Database: viser nå full path (ikke bare mappenavn)

Automation med brukergrensesnitt (for GIS)

 • CopyEnd(TEMPLATE-XXX, ønsket ny ID), CopyCable(…), CopyCableTrace(…)
  • Bruker nå innstillinger i «Konfigurer nettområde > Arkfanen: Element ID». Det medfører bl.a. at «ønsket ny ID» ignoreres når det er krysset av for: Ved bruk av mal: Foreslå ID basert på sist lagrede med samme type
  • Kopierer det samme som tilsvarende ny-funksjon i brukergrensesnittet med default avkryssing
  • CopyEnd() kopierer nå også rack, strømkurser og eksterne linker
 • Eier fra «Konfigurer nettområde > Arkfanen: Eier» brukes når punkt, trase, kabel, linje, utstyr opprettes via Automation

Automation server (Telemator uten brukergrensesnitt)

 • Kan nå produsere PDF-utskrifter
 • Kan nå produsere linjekort i TXT-format «Print_Txt»
 • Krever vedlikeholdsavtale

RESTserver

 • ID som returneres er nå urlencodet
 • Endret kall:
  • GET /telemator/circuits/{id} returnerer mer
 • Nye kall:
  • /POST/telemator/points
  • /POST/telemator/equipment
  • /POST/telemator/traces
  • /POST/telemator/cables
 • Ny kopi kopierer ikke felt fra brukergrensesnitt som ikke er med i ‘Ny’. Det betyr at default avkryssing under «kopier også» i ‘Ny-dialoger’ også gjelder når du kopierer via Automation. Eksempel: For trasé betyr det at ‘Lengde’ og ‘I drift dato’ ikke blir kopiert.

Innebygd filbasert database

 • Tidligere innebygde database med FoxPro filformat er erstattet med SQLite (https://www.sqlite.org/about.html) for bedre sikkerhet og ytelse.
  • Verdens mest brukte SQL database
  • Ingen konfigurasjon eller installasjon
  • Kun 1 datafil pr database (tidligere ca 95 filer)
  • ACID Transaksjoner
  • God ytelse
 • Menyvalg for enkel installasjon av ny ODBC-driver for GIS

SQL Server

 • Anbefales når flere brukere benytter databasen samtidig. (SQLite er enbruker mens det skrives til databasen. Det medfører derfor ofte «database låsebeskjed» til brukere som leser fra databasen mens skriving pågår. Hvis ingen skriver til databasen er det ingen grense på antall brukere på en SQLite-database.)
 • Støtte for SQL Server 2017 (i tillegg til eldre versjoner fra og med 2008)
 • Hurtig backup til ny lokal filbasert database
 • Fjernet problem ved innlogging av nye brukere når langvarig importjobb pågår.
 • Bedre feilmelding ved manglede rettigheter for oppgradering av database

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!