Telemator 2010

De viktigste forbedringene i Telemator 2010

Windows 7 og Windows Server 2008 R2 tilpasset

SQL Server databaser fra Telemator 2009 oppgraderes uten at databasen må eksporteres ut av SQL Server.

Punkt kartotek

 • Nytt felt for «Annen merking».
 • Lasker er fjernet fra kabel-listen nederst.
 • Nye kolonner for eier og type under fliken trasé
 • Ny kolonne for kabel anvendelse under fliken kabler
 • Ny funksjon for å navigere via overordnede porter i utstyr (i  «Gå til» menyen)
 • Dobbelklikk på utstyr i listen under fliken utstyr går til Utstyr kartotek

Skjøt ledere i punkt

 • Ny advarsel dersom rutingen av linjer blir forstyrret ved endring av skjøt.
 • Skjøting av interne kabler i et punkt er blitt enklere.  Normalt finner Telemator selv ut hvilken ende av kabelen du vil skjøte slik at du slipper å få spørsmål om det.
 • Hurtigtast DEL kan brukes til å fjerne lederskjøt.
 • Egendefinerte adresse ledetekster vises øverst i headingen i listen.
 • Nye muligheter under knappen «Mengde endringer»:
 • Slett all finterminering av typen ‘Fiberskjøt – kappet’…»
 • Automatisk skjøt av alle fibre med uferdig finterminering som har ruting…

Zoom punkt

 • Forbedret sortering av lasker.  De sorteres nå under kabler på samme posisjon.
 • Ny funksjon for å navigere via overordnede porter i utstyr (i  «Gå til» menyen)
 • Ny funksjon: Vis feilsted når du vet avstanden til feil

Trasé kartotek

 • Funksjonen for å flette traséer gir en advarsel hvis traséene ikke er parallelle.
 • Ikon for rør vises foran rørID i listen

Automatisert plassering av kabel i traséer

 • Kabler som er terminert i utstyr oppfattes nå som terminert i punktet utstyret et plassert i.

Skjøt rør i punkt

 • Funksjonen for å skjøte rør gir feilmelding hvis du forsøker å skjøte rør mot seg selv.
 • Hurtigtast DEL kan brukes til å fjerne rørskjøt.
 • Egendefinerte adresse ledetekster vises øverst i listen

Kabel kartotek

 • Velg kabel fra liste viser også feltet dekning
 • ”Ny kopi” har valgbar kopiering også for lengde, leder eier og leder demping
 • «Ny kopi» har valgfri kopiering av «Innleid detaljer»
 • Skjøt kan startes fra hurtigmeny i listene nederst
 • Kabellengde-kalkulator er endret for endekveil og avkryssing for automatisk oppretting av ende-kveiler med lengde
 • Hvis du oppgir et nytt lederintervall i kabel finterminering som overlapper gamle intervall erstattes hele intervallet.  Tidligere ble det bare opprettet et nytt knekkpunkt.
 • Rabatt for innleide linjer kan oppgis med desimaler
 • Nye kabeltyper: Cat6a, Cat7, Cat7a
 • Menyvalg for Mengde finterminering for en kabel-ende i redigeringsmenyen i ende A og B
 • Bruker som sist endret «Innleid detaljer» lagres i eget felt.

Zoom kabel

 • Ingen endring

Utstyr kartotek

 • Størrelse på kort og port lister kan velges trinnløst av bruker med ”glidebryter”.
 • Nytt felt felt for antennekabel lengde under utgang på utstyr
 • Valgfri økning av nummer sist i port merknad når mange endres samtidig.

Zoom utstyr transmisjon

 • Ny funksjon for å navigere via overordnede porter (ny knapp)

Linje kartotek

 • Ny fane for registrering av valgritt antall tjenester på linje
 • ”Ny kopi” har valgfri kopiering av start/stopp ender.
 • ”Ny kopi” har valgfri kopiering av tjenester.
 • Listen har fått nytt valg i hurtigmenyen for å gå til zoom punkt/utstyr.
 • Listen har fått nytt valg i hurtigmenyen for å gå til zoom utstyr transmisjon via overordnede porter.
 • Nytt felt for bølgelengde på målte nivå.

Kunde kartotek

 • Viser og tilbyr redigering av tjenester for linjer som er knytt opp mot kunden.
 • Advarsel når du legger til linje som allerede har kunde.

Automatisert ruting

 • Bedre handtering av skjøtte ledere i listen.
 • Hvis man dobbeltklikker for å bytte leder på en gitt kabel settes fokus i ”Velg fra liste” på den lederen man skal bytte leder for.
 • Hvis man velger en leder som har ruting, kommer det nå en informasjon om det og hvis man svarer ‘Ja’ så erstatter man rutingen til den linjen som er der fra før.

Automatisert ruting – foreslå ledere

 • En rekke forbedringer i ”Normal metode”.
 • Innført alternativ for ”Benytt patchpanel i stedet for skjøt der det er mulig”
 • Foreslår kabel ut fra utstyr hvis det finnes

Manuell ruting

 • Kontaktruting oppsett i ContRout.ini tillater at pinne oppgis som A,B,C som et alternativ til 1,2,3
 • Når du ruter på en kabel med ikke fullførte oppgaver får man beskjed og kan se på og redigere oppgavene.

Forenklet drift fra utstyr

 • Viser IP/DNS-adresse og MAC-adresse i kundeutstyr.
 • Demping for linjen vises i eget felt og kan redigeres.
 • Bedre innhold i listen i PON-tilfeller med intern kabel i punktet der sentralt ustyr er plassert.
 • To nye navigeringsfunksjoner (knapper) spesielt for PON (Passivt Optisk kabelnett)
 • Takler flere kabeltilfeller
 • Når det er rutet til utstyr vises punkt utstyret er plasser i istedenfor utstyret
 • Nye menyvalg:
 • Vis kabler/traséer for skjøtte ledere i GIS/Visio/Nettdiagram…
 • Naviger i/vis sammenhengende skjøt…

Forenklet drift fra utstyr – forenklet ruting

 • Justeringer i standard kolonneoppsett.

Oppgaver

 • Aktiviteter er døpt om til Oppgaver.
 • Feltet «Hva» har fått «Velg fra liste» knapp.
 • En oppgave kan flyttes til et annet element med knappen «Flytt til».

Standarder og materiell

 • Ny standard for ”Inventar – Annen merking”.

Nettdiagram

 • Ny verktøylinje for enklere handtering av mange vindu.
 • Nytt valg ”Side ved side – loddrett” i vindusmeny.
 • Navn på kabelnettområde er fjernet fra vindusnavn.
 • Nettdiagram i Visio skjulte parallelle kabler. Disse erstattes derfor med en strek med tekst for alle kabler den representerer.

Nye utskrifter

 • Vis traséer for kunde i GIS/Visio/Nettdiagram
 • Excelbasert blåseplan som viser alle rør for hver kabel i valgt punkt.

Diverse utskriftsforbedringer

 • Søkefunksjon i alle tekstutskrifter
 • Bakgrunnsfarge på annenhver linje i tabellutskrift.
 • Egendefinert ledetekst for adresser benyttes i tabeller med adresser.
 • Utskriften LUFTLINJELENGDER FOR LINJER har byttet navn til LENGDER FOR LINJER og viser også summert trasé- og kabellengder.
 • Linjekatalog kan vise finterminering i start/stopp-ender for tråd A.
 • Utskriftene «Kunder med linjer i xxx» har fått filter på ”Kunde ID”.
 • Utskriftene «Kunder med linjer i xxx» viser linje referanse.
 • Skjøtekort endret fra retningsorientert til størrelsesorientert.
 • Skjøtekort endringer i presentasjon for AUTO-skjøt.
 • Skjøtekort har fått valgfrie kolonner for kassett.spor, kabel og kabelkode.
 • «Kort i alle utstyr» kan filtrere på utstyr type og filteret har nye felt for ”inneholder”.
 • ”Kort i alle utstyr” har nå valgfri visning av strømforsyning og inventarfortegnelse.
 • Excelskjematikk for skjøtte ledere kan nå vise finterminering i punkt og kabelkode.
 • Excelskjematikk for skjøtte rør kan nå vise type rør.
 • «Kunder med linjer» viser «Linje referanse».
 • Punktkort og punktkatalog viser «Annen merking».
 • Punktkort har ny seksjon for «Innhold i rack»
 • Punktkort splitter lederintervall hvis ”skjøtt fra” ikke er sammenhengende.
 • Krysskort kan filtreres på linje-prosjekt
 • Krysskort kan vise linje referanse
 • Utstyrskort kan vise linje referanse
 • Utskrift av linjefeil har fått filter på dato/tid
 • Linjekatalog viser luft-, trasé-, og kabel lengder.
 • Linjekatalog viser hvilke kabeltyper linjen er rutet i.
 • Linjekatalog filter utvidet med felt for signalering.
 • Lederkapasitet mellom punkt» har fått nytt alternativ som finner maksimal lederkapasitet mellom punkt «alle veier».
 • Lederkapasitet mellom punkt har bedre filter på kabeltype.
 • Lederkapasitet mellom punkt kan vise kabelnettet som blir analysert ut fra ett punkt i GIS
 • Kabelkort har bedre filter på kabeltype.
 • Utskrifter for berørte kunder/linjer kan sende en e-post pr kunde og støtte for CC ved å prefiks epost slik: CC:ola.normann@firma.no .
 • Trasékatalog teller opp antall traséer uten rør pr trasétype.
 • Trasékatalog teller opp antall rør uten kabler pr rørtype.
 • Kabelkatalog teller opp antall leder-meter pr kabeltype.
 • Kabelkatalog har fått valgfri utskrift av ende A/B type.
 • Ny funksjonalitet i utskriften «Utskrift + Punkt + Lederkapasitet mellom punkt»
 • Kabelkatalog filter utvidet med felt for status;
 • Utskrift for datakvalitet:

kabel uten extsysid viser ikke kabler til utstyr

  • kabel uten trasé» viser ikke kabler til utstyr
  • kabelender uten terminering; viser nå også kabler uten ender

Diverse

 • Det er nå mulig å åpne mange kartotek samtidig i hvert sitt vindu.
 • Ved åpning av mappe uten database, men med filen SAMPLES.ZIP gis det informasjon om hvordan eksemplene kan tas i bruk.
 • F5 er nå hurtigtast for oppfrisking av skjermbilde. Ruting har byttet hurtigtast til F8. Nytt alternativ for RT90 posisjonsformat for kartposisjoner.
 • Importfunksjon har nå tilleggsmuligheten ”Import av endringer og tillegg” for tabeller som tidligere bare hadde støtte for import av enten endringer eller tillegg.
 • Import/eksport av tjenester for linjer.
 • Det er mulig å midlertidig vise ledernr med innledende 0 med menyvalg under: Fil + Database vedlikehold + Midlertidig +… Dette kan forekle sortering av tekst som er kopiert fra Telemator til for eksempel et tekstbehandlingsprogram.
 • Støtte for egen informasjonstekst i statusbildet. Slik tekst kan legges inn med menyvalget Fil + Database vedlikehold + Konfigurer kabelnettområde – Arkfane Informasjon.
 • Logging av endringer i databasen er nå default på. Det kan skrus av med menyvalget Fil + Database vedlikehold + Konfigurer kabelnettområde.
 • Blanke linjer ble tidligere fjernet fra merknadsfelt. Nå huskes inntil 2 sammenhengende blanke linjer.
 • Endret utseende på menyer og verktøylinje.
 • Flere tilpasninger for Vista og Windows 7.
 • Funksjon for helautomatisk oppretting av rør for kabler som ligger direkte i trasé
 • Om Telemator: Forbedret visning av lisensalternativ
 • Fritekstsøk – endret default fra «Finn første» til «Finn alle»
 • Ved ruting gis det nå beskjed hvis punkt eller kabel har relatert linje fra før.
 • Fargekode er med i velg fra liste for kabelkode
 • Støtte for IPv6 adresser

Automation

 • Nye kall for å endre ID: RenameEnd, RenameCable, RenameCableTrace
 • Nyt kall: ShowCableTracesLabeled()  via Vis traséer for kunde i GIS
 • Nytt kall fra Telemator til GIS: ShowLocationInCableTrace()
 • Telemator kan nå sende ExtSysId i tillegg til element id når GIS ønsker det. Dette settes opp i filen DDE.INI.
 • Når kabel opprettes fra GIS med InsertCable() med kabelkode, men uten fargekode blir fargekode hentet fra ”Standard og materiell”.

Ordremodul

Ny modul for å administrere arbeidsoppgaver i kabelnettet.  Slås av eller på med valg i  «Konfigurer kabelnettområde»

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!