Telemator 2009

Noen av forbedringene i Telemator 2009

Punkt kartotek

 • Listen for linjer viser nå linjens kategori og start/stopp endene bedre
 • Liste for kabel og trasé viser retningen (innkommende og utgående)

Skjøt ledere i punkt

 • Når en skjøtt leder velges merkes også ledere den er skjøtt mot med gult
 • Skjøt type kan byttes med nytt valg i listens hurtigmeny
 • Valg som medfører endring av skjøt gir advarsel først
 • Alle kolonnebredder huskes
 • Skiller mellom kappet og ikke kappet kobber

Zoom punkt

 • Viser informasjon om kabelbrudd på alle brutte ledere
 • Listen viser linjens kategori og kunde id
 • Status-kolonnen viser linje dato.  Tidligere ble dato bare vist når linjen var disponibel
 • Endret handtering av dobbelruting (ruting av samme tråd flere ganger for å øke tverrsnitt på tråden)

Trasé kartotek

 • Dialogen «Legg inn rør i flere traséer» viser sum trasélengde
 • Nye felt for rør «I drift» dato og «Referanse»
 • Rørtype vises i dialoger for å legge kabel i trasé
 • Dialoger for trasé/rør er harmonisert med automatisert ruting
 • Funksjonen «Kutt trasé» fordeler nå lengde

Skjøt rør i punkt

 • Når et skjøtt rør velges merkes (med gult) også rør det er skjøtt mot

Kabel kartotek

 • Kabel status viser antall ledige ledere pr eier
 • Finterminering vises for alle par i begge ender
 • Funksjonen «Kutt kabel» fordeler kveil-lengde i kutt-punkt, opprinnelig lengde på kabel og demping mellom kablene
 • Kabel går via/kveil dialog har bedre kveilfunksjon og nivå-rydding
 • Nye kabeltyper: Kobber Cat5, Kobber Cat6 og Virtuell
 • Permanent blokkering mot ruting forslag i redigermenyen.
 • Dialog «Traséer/kveiler for kabel» hurtimenyvalg for «Gå til punkt»
 • Dialog «Kabel går via/kveil» hurtimenyvalg for «Gå til punkt»
 • Nytt felt for kost prosjekt på innleid linje/kabel

Zoom kabel

 • Viser kabelbrudd på alle brutte ledere
 • Merknad på kabel: Mulig å stege opp tall til slutt i leder merknad
 • Listen viser linjens kategori og kunde id
 • Ny mulighet for registrering av demping for hver leder
 • Status-kolonnen viser linje dato.  Tidligere ble dato bare vist når linjen var disponibel
 • Endret handtering av dobbelruting (ruting av samme tråd flere ganger for å øke tverrsnitt på tråden)

Utstyr kartotek

 • Utstyr velg fra liste viser også Fabrikat og Bruk/funksjon
 • Felt for strømforsyning utvidet med informasjon om batteri og er flyttet til kort. Gamle registreringer flyttes til kort «POWER» ved oppgradering. Samlet strømtrekk, kjølebehov og batteritid beregnes på utskriften «Punkt kort» for alle utstyr som er plassert i samme punkt.
 • Felt for høyde over havet (for antenne) er flyttet til port (antenneutgang). Gamle registreringer flyttes til kort «RADIO».
 • Utstyr og kort har fått nytt felt for avtalt servicenivå SLA mot leverandør.
 • Ved sletting av kort gis det advarsel om eventuelle linjer som blir berørt.

Zoom utstyr

 • Knapp for å gå til punktet utstyret er plasser i
 • Hurtigmenyvalg for feilmerking av ledere i kabel
 • Listen viser linjens kategori og kunde id
 • Status-kolonnen viser linje dato.  Tidligere ble dato bare vist når linjen var disponibel
 • Endret handtering av dobbelruting (ruting av samme tråd flere ganger for å øke tverrsnitt på tråden)

Linje kartotek

 • Hurtigmenyvalg i punktlisten for å velge punkt som start/stopp ender
 • Hvilken innleid/kabel som var årsak til feil kan registreres i dialog for linjefeil
 • Målte dBm nivå kan registreres i dialogen for spesielle ender. Demping presenteres i hovedbildet.
 • Begrepet «avstand ender» er avskaffet. Linjens start/stopp ender benyttes.
 • Globus i linje kartotek viser spesielle ender og kabelender
 • Nye symboler for spesielle linje ender som skiller mellom start og stopp ende
 • Listen for relaterte linjer (redundante) viser linjens kategori

Kunde kartotek

 • Globus i kunde kartotek for visning av kunde i GIS

Automatisert ruting

 • Dobbelklikk fører til bytte av leder
 • Når du fjerner kabel/leder blir skjøtte ledere også fjernet
 • Når du bytter tråd i leder blir samme endring gjort i skjøtte ledere
 • Når du bytter leder blir samme endring gjort i skjøtte ledere
 • «Rut linjen som vist over» funksjonen er endret slik at den tillater bruk av ledere som har disponible (ledige) linjer (den tillatter ikke bruk av ledere som har linjer som ikke er disponible)

Automatisert ruting – foreslå ledere

 • Alle kombinasjoner av kabeltyper kan velges
 • Første leder i kabel som tillates brukt kan velges

Automatisert ruting – foreslå ledere – ny metode

 • Utnytter sannsynligvis kabelnettet mye bedre enn du klarer selv
 • Unngår skjøter av fibre i forskjellig rack eller boks hvis det kan unngås
 • Skjøter like fibernummer der det er mulig – det reduserer «trapping»
 • Kan åpne eksisterende skjøt hvis rutingsvei ikke finnes uten dette (valgfritt)
 • Benytter også interne kabler i punkt for å finne optimal rutingsvei.
 • Mye raskere enn tidligere metode for fibernett

Automatisk skjøt etter ruting

 • Fjerner eller endrer eksisterende skjøt der det er nødvendig
 • Mye bedre utskrift som viser detaljene

Manuell ruting

 • Ruting dialog rapporterer hvis valgt leder har kabelbrudd

Forenklet drift fra utstyr

 • Naviger til punkt kan nå velge punkt uten linje.
 • Når du navigerer til et punkt vil kabel til punket bli foreslått når du senere benytter «forenklet ruting»
 • Panel og eksternkabel vises selv om det finnes en skjøtt intern kabel mellom
 • Listen viser nå også KundeID

Forenklet drift fra utstyr – forenklet ruting

 • Dobbelklikk i listen starter forenklet ruting
 • Linjens endepunkt kan overstyres
 • Linje kan opprettes fra mal
 • Automatisk valg av Linje ID kan overstyres

Aktiviteter

 • Linker til eksterne dokument kan tilknyttes hver aktivitet
 • Aktiviteter kan merkes «På vent»
 • Ny utskrift av aktivitet har egen knapp i dialog for aktiviteter

Standarder og materiell

 • Pris og bestillingsnummer kan legges inn på trasé

Nettdiagram

 • Valg for å skjule alle punkt
 • Valg for å skjule alle ytterste punkt med valgt type (f. ex for å skjule alle kuntepunkt)
 • Skjulte punkt kan vises i forelder
 • Nettdiagram for valgte kabler (f. ex fra skjøt-bildet) er mye raskere
 • Nettdiagram for linje kan vise alle linjer som går gjennom valgt linje
 • Nettdiagram for linje viser målt dBm nivå
 • Oppdeling av punkt skjer ikke der det går lasker
 • Forbedret panorering med musehjul når du har zoomet ut/inn
 • Forbedret forhåndsvisning av utskrift med visning fra venstre mot høyre

Prosjekt

 • Eksterne linker på prosjekt

Nye utskrifter

 • Ny Skjøtekort-utskrift
 • Aktvitetskort (knapp i dialog for aktivitet)
 • Ny liste (utskriftsmeny) viser kabler uten trasé
 • Ny liste (utskriftsmeny) viser traséer uten ExtSysId
 • Ny liste (utskriftsmeny) viser punkt uten ExtSysId
 • Ny liste (utskriftsmeny) viser linjer uten ruting til minst 2 utstyr
 • Ny liste (utskriftsmeny) viser utstyr uten rutede linjer
 • Vis endringslogg (meny: Fil + database vediklehold)

Diverse utskriftsforbedringer

 • Linje/kunde katalog kan vise linje-merknad
 • Linjekatalog kan vise kunde, start/stopp ende på samme rad og har fått filter på prosjekt
 • Linjekort viser kunde id, demping, dBm målinger og rutingsvei velger bedre startende
 • Punktkort kan beregne samlet strømtrekk, kjølebehov og batteritid for utstyr som er plassert i punktet
 • Punktkatalog har fått filter på prosjekt
 • Utstyrkatalog har fått filter på prosjekt
 • Utstyrsfilter gjort mindre globale (masse endringer)
 • Ny utskrift for valgt prosjekt
 • Excelskjematikk for skjøtte ledere gir valgt kabel-id gul bakgrunn.
 • Utskrift fra lister i hovedkartotek viser element-id i topptekst
 • Nytt menyvalg for skriveroppsett (Nettdiag+TelPrint) fordi Microsoft fjernet muligheten til å velge skriver i Utskriftsformat fra og med Windows Vista.
 • Lederkapasitet mellom punkt har nå filter på minimum kabelstørrelse
 • Kabelkatalog kan filtrere bort kabler med valgt status og kan også skrive ut til GIS og opptelling av leder endringer teller nå bare opp endringer i ruting. Perioden er endret fra 1 til 3 mnd.
 • Innleid linje katalog kan vise linje type og kategori for linjer som er rutet gjennom
 • Valgfri oppsummering nederst i kabel og innleid linje katalog
 • Status er med på punkt og utstyr utskrifter
 • Flaskehals og ROS (Risiko og sårbarhet) utskrift: Kan skru av «se gjennom skjøt», rapportere skille mellom skjøtte og ikke skjøtte ledere samt kan lagre og lese oppsett fra fil (hurtigmeny) i listene
 • Plassert relevante utskrifter i undermeny «Datakvalitet» under traséer, kabler, linjer, punkt, utstyr…
 • Utskriften «Mulige feil i port-registreringer» har fått ny seksjon for porter uten pinner
 • Alle katalogutskrifter kan nå filtreres på et sett med IDer. Settet kan også lagres og hentes fra fil (hurtigmeny i listene)
 • Kortutskriftene med seriefunksjon har fått knapp for å legge til sett via filter.
 • Menyalg «Informer kunder ved linjebrudd» er også tatt med under «Utvalgte utskrifter»
 • Kabel kort har fått valgfri kolonne for «Linje kategori» og «Demping»
 • Trasékatalog (inkl filter) har nye felt for rør, i drift dato og referanse
 • Kopiering fra utskrift gir «ren tekst» (ga RTF)
 • Hurtigmeny i utskriftsvindu for lettere kopiering
 • Maler (TEMPLATE) er fjernet fra katalogutskrifter

Import/eksport

 • Import støtter nå utstyr-port feltene TR_Card/TC_Port
 • Raskere regenerering av Xnr ved import av UTSTILK / LEDRUT
 • Linjens start/stopp ender er nå låst til parallell 1 og 2 (letter import)
 • Nytt valg «Lag rader i tabell for ubrukte element før eksport» gjør det enklere å redigere f.eks ubrukte ledere i Excel

SQL Server

 • Forenklet oppgradering av kabelnettområde på SQL Server
 • ENDREG.RowKey endres ikke ved databaseoppgradering
 • Mange funksjoner i Telemator har forbedret ytelse
 • Støtte for Microsoft SQL Server 2005 og 2008
 • Støtte for SQL Server 2000 fases ut (Microsoft gir ikke vanlig support lenger)
 • Menyvalg for å komprimere database.

Diverse

 • Du kan legge inn default adresser og merknader for nye element i «Konfigurer kabelnettområde» .  Tekstfilene AdrPoint.txt, AdrEquip.txt, RemCable.txt, RemPoint.txt, RemEquip.txt, RemCirc.txt og RemCust.txt brukes ikke lenger.
 • Logging av endringer er flyttet fra tekstfiler til databasetabell. Tekstfilene LOG_dato.txt lages ikke lenger. Loggen kan skrives ut for ønsket periode med menyvalg Fil + Database vedlikehold + Vis endringslogg.
 • Fjernet restore-mulighet fra 2003/2004-backup
 • «Ny kopi» av maler (TEMPLATE) kopierer nå også eksterne linker
 • ExtSysTxt kan redigeres i samme dialog som ExtSysId
 • Ny dialog for å velge mappe er mer brukervennlig ved UNC-path (der stasjonsbokstav mangler)
 • Eier har fått nytt felt for eier type. Typen presenteres ved valg av eier og i utskriften «Innleid linje katalog»
 • Sletting av punkt eller utstyr fjerner også spesiell ende for utstyr der punkt eller utstyr er angitt
 • «Ny kopi» av ID med A eller B på slutten av løpenummer steger opp slik: 0001A, 0001B, 0002A, 0002B, 0003A…
 • Default menyvalg (samme handling som dobbeltklikk) i hurtigmenyer er uthevet

Automation

 • Informasjon på statuslinjen når Telemator jobber med eksternt kall

Fra enkle kabelnett til avanserte bredbåndsnett!